På alle kontinentene er kristendommen en betydelig religion og den er den dominerende religionen i Europa og i Amerika. Kristendom er en religion som har sitt grunnlag i Jesu liv og forkynnelse og den største av verdensreligionene. I 2000 ble den beregnet å ha ca. 2016 mill. tilhengere.

Religion er en fellesbetegnelse for ulike trossystemer og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn det fysiske. Religioner presenterer gjerne svar på menneskers eksistensielle undring, og inkluderer som oftest tro på en eller flere guder, eventuelt andre overfysiske vesener. Dette skiller «religion» fra «livssyn», hvor det siste ikke nødvendigvis inneholder tro på noe immaterielt.

Mange mennesker ser seg selv som religiøse, fordi de tror på en Gud eller overnaturlige vesener, til tross for at de ikke er tilknyttet noen spesifikk religion. Forskning på religion kalles for religionsvitenskap.

Det finnes ingen enighet blant forskere om hvordan begrepet religion skal defineres. Mange mener at de fleste definisjoner enten er for snevre, slik at noen religioner faller utenfor definisjonen (for eksempel: «religion er kommunikasjon med overnaturlige vesener.»), mens ande definisjoner er for brede slik at forhold som ikke naturlig regnes som religion blir inkludert. Det er to hovedgrupper definisjoner av religion: Substansielle definisjoner og funksjonelle definisjoner.

Funksjonelle definisjoner på religion

De såkalte funksjonelle definisjoner prøver å beskrive religion ut fra hva den gjør med mennesker og/eller samfunn. Eksempelvis kan disse funksjonene være at religion skaper mening og identitet for det enkelte menneske, ved å gi svar på hva som er meningen med livet, hvorfor vi er til, og hva som skjer etter døden.

Andre funksjonelle definisjoner fokuserer på at religion først og fremst har en sosial funksjon. Det vil si at gjennom å skape et felles verdigrunnlag for en form for sosial gruppe eller for en nasjon. Eksempler på dette er kristendommens rolle i Europa i middelalderen, og indianske kulter knyttet til totem. Et mer moderne eksempel er den islamske republikken Iran. Imidlertid er religion ikke minst også en svært viktig identitetsskaper for større og/eller mindre grupper av mennesker. Oppblomstringen av religiøsitet i enkelte grupper av innvandrere kan delvis forklares ved dette sosiale aspektet av religion.

Substansielle definisjoner

Substansielle definisjoner søker å beskrive religionenes felles innhold ut fra deres innhold eller substans. Da tar man utgangspunkt i menneskers tro på bestemte fenomener som går ut over det hverdagslige. Eksempler på slike fenomener kan være troen på en gud, på ånder eller på magi. Å være praktiserende buddhist forutsetter for eksempel ikke at man tror på en gud.