Det brukes ulike varianter av navnene i Bibelen. Noen er forståelige på tvers av språkgrensene, slik som det norske Matteus, som på engelsk er Matthew. Ikke like selvforklarende er den norske varianten av ”Femte Mosebok” som på engelsk lyder ”Deuteronomy”. I tabellen nedenfor angir både navn og forkortelser på engelsk og norsk.

Det gamle testamentet Engelsk Kapittelnavn Det nye testamentet Engelsk Kapittelnavn
1 Mos Første Mosebok Gen Genesis Matt Evangeliet etter Matteus Matt Matthew
2 Mos Andre Mosebok Exo Exodus Mark Evangeliet etter Markus Mark Mark
3 Mos Tredje Mosebok Lev Leviticus Luk Evangeliet etter Lukas Luke Luke
4 Mos Fjerde Mosebok Numb Numbers Joh Evangeliet etter Johannes John John
5 Mos Femte Mosebok Deut Deuteronomy Apg Apostlenes gjerninger Acts Acts
Jos Josva Josh Joshua Rom Paulus’ brev til romerne Rom Romans
Dom Dommerne Judg Judges 1 Kor Paulus’ første brev til korinterne 1 Cor 1 Corinthians
Rut Rut Ruth Ruth 2 Kor Paulus’ andre brev til korinterne 2 Cor 2 Corinthians
1 Sam Første Samuelsbok 1 Sam 1 Samuel Gal Paulus’ brev til galaterne Gal Galatians
2 Sam Andre Samuelsbok 2 Sam 2 Samuel Ef Paulus’ brev til efeserne Eph Ephesians
1 Kong Første Kongebok 1 King 1 Kings Fil Paulus’ brev til filipperne Phil Philippians
2 Kong Andre Kongebok 2 King 2 Kings Kol Paulus’ brev til kolosserne Col Colossians
1 Krøn Første Krønikebok 1 Chron 1 Chronicles 1 Tess Paulus’ første brev til tessalonikerne 1Thess 1 Thessalonians
2 Krøn Andre Krønikebok 2 Chron 2 Chronicles 2 Tess Paulus’ andre brev til tessalonikerne 2Thess 2 Thessalonians
Esra Esra Ezra Ezra 1 Tim Paulus’ første brev til Timoteus 1 Tim 1 Timothy
Neh Nehemja Nehe Nehemiah 2 Tim Paulus’ andre brev til Timoteus 2 Tim 2 Timothy
Est Ester Est Esther Tit Paulus’ brev til Titus Titus Titus
Job Job Job Job Filem Paulus’ brev til Filemon Phlm Philemon
Sal Salmenes bok Psalm Psalm Hebr Brevet til hebreerne Heb Hebrews
Ordsp Salomos ordspråk Pro Proverbs Jak Jakobs brev James James
Fork Forkynneren Eccles Ecclesiastes 1 Pet Peters første brev 1 Peter 1 Peter
Høys Høysangen Sol Song of Solomon 2 Pet Peters andre brev 2 Peter 2 Peter
Jes Jesaja Isaiah Isaiah 1 Joh Johannes’ første brev 1 John 1 John
Jer Jeremia Jerem Jeremiah 2 Joh Johannes’ andre brev 2 John 2 John
Klag Klagesangene Lament Lamentations 3 Joh Johannes’ tredje brev 3 John 3 John
Esek Esekiel Ezekiel Ezekiel Jud Judas’ brev Jude Jude
Dan Daniel Daniel Daniel Åp Johannes’ åpenbaring Rev Revelation
Hos Hosea Hosea Hosea
Joel Joel Joel Joel
Am Amos Amos Amos
Ob Obadja Obadiah Obadiah
Jona Jona Jonah Jonah
Mi Mika Micah Micah
Nah Nahum Nahum Nahum
Hab Habakkuk Habakkuk Habakkuk
Sef Sefanja Zephaniah Zephaniah
Hag Haggai Haggai Haggai
Sak Sakarja Zechariah Zechariah
Mal Malaki Malachi Malachi