Når man kaller seg for kristen er ikke det ensbetydende med at vi alle har nøyaktig den samme troen, eller tradisjonene. Begrepet kristendom/kristen et vidt begrep, som favner om mange forskjellige retninger. Den groveste oppdelingen vil være å dele opp i protestanter og katolikker, de to største greinene innenfor kristendommen. Protestantene og katolikkene har en del til felles, men også en god del ulikheter på en del grunnleggende verdier og tro.

Bruddet med den katolske kirken

katolsk-protestant

Den katolske kirken var så å si «eneherskende» i Europa frem til 1517. Da tok Martin Luther et kraftig oppgjør med katolisismen. Årsaken til dette oppgjøret skyldes at Luther mente den katolske kirken hadde fjernet seg mer og mer fra det kristne utgangspunktet, slik det er omtalt i Bibelen. De neste tiårene etter dette oppgjøret løsrev folk og kirke i Nord-Europa seg fra paven og den katolske troen.

Ikke alle sto samlet bak Luthers forståelse av kristendommen, og dannet derfor egne retninger innenfor denne protestaksjonen. Det kom flere reformatorer til og alle hadde sine egne tolkninger av Bibelen. I England gikk faktisk løsrivelsen fra katolisismen via kong Henrik 8. Han ble uenig med paven og innførte deretter sin egen form for protestantisme. Det vi i dag kjenner som Den Anglikanske Kirke. I Norge i dag er Den Norske Kirke protestantisk, men innenfor den Lutheranske lære.

Grunnleggende likheter og ulikheter

Den grunnleggende troen, om at Jesus er Guds sønn, har vi felles med katolikkene. I tillegg bruker begge retningene den samme trosbekjennelsen, men med noen små forskjeller. En av de grunnleggende tingene som skiller mellom disse to retningene er verdensbildet innenfor troen. Et godt eksempel på dette er nattverden. Begge religionene gjennomfører nattverd, men betydningen er forskjellig. Protestantene benytter nattverden til å minnes Jesu og hans tid på jorden, og nattverdsbrød og vin et symbolsk minnemåltid. Katolikkene mener at Jesu er tilstede under nattverden, og derfor er nattverden en forening med den allmektige.

Den katolske kirke ser på Paven som Guds stedfortreder på jorden, og kirken er mellomleddet mellom Gud og folket. Denne troen deles ikke av protestantene, som mener at hver enkelt har sin kontakt med Gud.

Den katolske tro og protestantene skiller seg mye fra hverandre på flere områder. Dette gjelder blant annet bruk av ikoner og helgener, og tiltroen til disse. I katolisismen er helgener en viktig del av selve religionen, og en ber også til disse. Fra protestantisk hold hevdes det at dette ikke er en del av religionen, men en kirkelig tradisjon, og har dermed ikke dette i sine tradisjoner. Katolikkene tror også at å tro på Jesus ikke automatisk gir frelse. Denne troen er kun en begynnelse og deretter må hver enkelt bygge opp resten med godt arbeid. Protestantene derimot tror at å tro er den eneste veien til frelse, og det vil være nok til å bli sendt til himmelen.

Når det gjelder å gjøre opp for egne synder finner vi den praktiske tilnærmingen av denne måten å tenke frelse på. Katolikker, som selv må bygge opp frelse, skrifter til sin prest om hvilke synder det gjelder. Deretter må synderen gjøre bot for disse. Slik bygger man seg selv opp en større grad av frelse. Protestantene mener at en slik praksis er unødvendig så lenge du tror. Jesus betalte for menneskehetens synder da han døde på korset.