Kristendommen er en av de tre store verdensreligionene sammen med islam og jødedom. I denne artikkelen ser vi på grunnleggende begreper i kristen tro og tradisjon.

”Jeg døper deg i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn”

De som er vokst opp i den Norske kirke og blitt døpt som barn, har vokst opp med flere kristne begreper. Men hva og hvem er ”Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd” forstått teologisk og ut fra kristen tro og tradisjon?

Mange har gått på søndagsskole og fått inn kristne begreper så å si med morsmelken. Men er begrepene forstått? Og er alle begrepene entydige? Hva skiller og forener ulike retninger innen kristendom seg fra andre trosretninger og religioner?
Hva sier vitenskap og forskning om Bibelen, de bibelske historiene og fortellingene? Hvilke bevis har vi for at Jesus er en historisk person? Hva finnes av arkeologiske utgravinger og funn som kan sette kristendommen (og jødedommen som ”forgjengeren” for kristen tro) i et forklarende lys?

Mange spørsmål. Mange begreper. Ikke minst i en tid der vi er blitt multikulturelle og mange savner en kritisk tilnærming til sin egen tro og praksis – eller mangel på tro og praksis. Her er noen sentrale begreper og oppfatninger innen kristendommen.

Gud som ett og samtidig tre

Gud er ”Faderen”, men også ”Sønnen” og ”Den Hellige Ånd”. Dette er kirkens lære om at Gud både er ett og samtidig forskjellig. Den katolske kirken har et eget dogme om ”treenigheten”, men stort sett er det enighet om synet på Gud innen de ulike retningene innen kristendommen.

Syndefallet og Jesus som menneskehetens frelser

Jesus er Guds sønn som kom til verden for å frelse menneskene fra deres originale synd, arvesynden, som alle har med seg fordi Adam og Eva var ulydige mot Gud og spiste eplet fra kunnskapens tre. Etter syndefallet måtte kvinnene føde sine barn med smerte, og mennene måtte arbeide og svette for å få endene til å møtes.
Gud kom til jorden i skikkelse av Jesus som da regnes både for å være ”sant menneske” og ”sann Gud”. Årsaken til at Gud opptrådte i verden gjennom en historisk person, var en del av Guds frelsesplan. Menneskene kan ikke frelse seg selv gjennom gode gjerninger. Det må en radikal omvendelse til, slik at menneskene kan bli frelst og unngå å havne i fortapelse.

Den Hellige Ånd

Det er ikke mye vi hører om den Hellige Ånd før vi kommer til skriftene i det nye Testamentet. Men, det tales også om Guds ånd i det gamle Testamentet. Jesus sier at den Hellige Ånd skulle komme i stedet for ham slik at menneskene skal ha noen å samtale med og forholde seg til når Jesus ikke lenger gikk omkring på jorden i fysisk skikkelse.

Den Hellige Ånd blir derfor sett på som enten en personlig eller upersonlig kraft som opptrer som en ”talsmann” for Gud og Jesus. Det tales også om ”nådegaver” som er spesielle gaver som for eksempel evnen til å helbrede.

Særlig pinsebevegelsen har vært opptatt av det som skjedde under det som vi nå kaller pinsen da, den Hellige Ånd kom i form av flammer som lignet duer og fylte hver av disiplene slik at de plutselig kunne kommunisere på flere språk.

kristendommen-begreper