I kristendommens spede ungdom var det et ideal å være fattigere enn alle andre. Man skulle være velgjørende og ikke hige etter velstand og alt det medfører av begjær og misunnelse. Dette endret seg raskt da kirken fikk makt og kirkens ledere sørget for at kristendommen viste frem sin rikdom i all sin prompt og prakt, allerede når kristendommen ble favorisert av Konstantin den Store. Denne innstillingen til den sentrale kristne kirken har blitt bevart inn i nyere tid – det er bare å ta en tur til Roma og Vatikanstaten, så ser du behovet for å stadfeste krikens makt i  form av bygninger, basilisker, mosaikk, overdådige granittkonstruksjoner osv.

Gjennom tidene har penger hatt en sentral del plass i bevisstheten til den troende, enten som et teologisk debatt-emne eller for å posisjonere og befeste makten til kirken. Det som kan være interessant å kikke på, er hvordan grupperinger og enkeltmennesker har sett på penger i en kristen kontekst.

Korsfarerne

Korsfarerne var ofte adelsmenn og rikfolk, som ville til det hellige land og få en renselse. Det er ofte antatt i litteraturen, at vikingene ble med på korstog for å tilegne seg rikdom, men det er det motsatte som er tilfelle, skal vi tro nyere forskning, og korstogene ble faktisk kalt for pilgrimsferder i sin samtid. Korstogene ble sett på som en måte å tjene Gud på, og ikke for egen vinnings skyld. Det hører med til historien, at når korsfarerne først kom til det hellige land, så plyndret de alle byene de kom over – så helt hellige var de ikke.

Thomas Aquinas

Thomas Aquinas er en av de største og mest betydningsfulle teologene i kristendommen. Han mente at renter skulle fordømmes og utviklet konseptet “rettferdig prising”.  I tiden da Thomas Aquinas levde (1225-74) var både banker og lønnede arbeidere i sin spede begynnelse, og det var mer enn vanlig å utnytte mennesker i en ugunstig situasjon, som ved naturkatastrofer og andre uforutsette hendelser. Ut av prinsippet om at “du skal gjøre mot andre som du vil at de skal gjøre mot deg” går mye av standpunktet til Aquinas ut på, at en eventuell långiver ikke skal utnytte sin posisjon og ta høyere renter på et lån (for eksempel), noe som igjen har motivert prinsippet om muligheten til å trekke seg fra en kontrakt, om prisen som er betalt er mindre enn varens faktiske verdi. Nærmere bestemt kalles den juridiske doktrinen for Laesio enormis, som praktiseres den dag i dag av enkelte land.

Penger og moderne kristendom

Kristendommen har forgrenet seg i utallige retninger siden Jesu død, og forholdet til penger er like forgrenet. Det finnes sågar klostre i dag hvor munkene (inspirert av Frans av Assisi) vil leve som Jesus gjorde – helt uten jordiske eiendeler og kun fokusert på den hellige ånden. I den andre enden av skalaen har vi Vatikanstaten som også huser en av verdens eldste banker, Banco di Santo Spirito (som bokstavelig talt betyr “Den hellige ånds bank”), og Paven har kontroll over enorme verdier verden over.