Gud har gitt oss evne til å velge, men det er opp til oss selv å benytte denne evnen. Vi kan ikke forandre vårt hjerte. Vi kan ikke styre våre tanker, tilbøyeligheter og innskytelser. Vi kan ikke rense oss selv og gjøre oss skikket til å tjene Gud. Men vi kan velge å tjene Ham. Vi kan gi ham vår vilje. Da vil han virke i oss både å ville og virke etter hans velbehag. Og på den måten kan hele vår natur bringes inn under Kristi kontroll. Når vi bruker viljen på rett måte, kan det skje en fullstendig forvandling av våre liv.